105《大酺·春雨》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词

《大酺·春雨》

周邦彦

对宿烟收,春禽静,飞雨时鸣高屋。墙头青玉旆,洗铅霜都尽,嫩梢相触。润逼琴弦,寒侵枕障,虫网吹粘帘竹。邮亭无人处,听檐声不断,困眠初熟。奈愁极频惊,梦轻难记,自怜幽独。

行人归意速,最先念、流潦妨车毂。怎奈向、兰成憔悴,卫玠青羸,等闲时、易伤心目。未怪平阳客,双泪落、笛中哀曲。况萧索、青芜国,红糁铺地,门外荆桃如菽。夜游共谁秉烛?

【拼音版】

《大酺·春雨》dà pú · chūn yǔ

周邦彦 zhōu bāng yàn

对宿烟收,春禽静,飞雨时鸣高屋。
duì sù yān shōu , chūn qín jìng , fēi yǔ shí míng gāo wū 。

墙头青玉旆,洗铅霜都尽,嫩梢相触。
qiáng tóu qīng yù pèi , xǐ qiān shuāng dōu jìn , nèn shāo xiāng chù 。

润逼琴弦,寒侵枕障,虫网吹粘帘竹。
rùn bī qín xián , hán qīn zhěn zhàng , chóng wǎng chuī zhān lián zhú 。

邮亭无人处,听檐声不断,困眠初熟。
yóu tíng wú rén chù , tīng yán shēng bù duàn , kùn mián chū shú 。

奈愁极频惊,梦轻难记,自怜幽独。
nài chóu jí pín jīng , mèng qīng nán jì , zì lián yōu dú 。

行人归意速,最先念、流潦妨车毂。
xíng rén guī yì sù , zuì xiān niàn 、 liú liǎo fáng chē gǔ 。

怎奈向、兰成憔悴,卫玠青羸,等闲时、易伤心目。
zěn nài xiàng 、 lán chéng qiáo cuì , wèi jiè qīng léi , děng xián shí 、 yì shāng xīn mù 。

未怪平阳客,双泪落、笛中哀曲。
wèi guài píng yáng kè , shuāng lèi luò 、 dí zhōng āi qǔ 。

况萧索、青芜国,红糁铺地,
kuàng xiāo suǒ 、 qīng wú guó , hóng shēn pū dì ,

门外荆桃如菽。夜游共谁秉烛?
mén wài jīng táo rú shú 。 yè yóu gòng shuí bǐng zhú ?

继续阅读“105《大酺·春雨》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词”

104《绮寮怨》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词

《绮寮怨》

周邦彦

上马人扶残醉,晓风吹未醒。映水曲、翠瓦朱檐,垂杨里、乍见津亭。当时曾题败壁,蛛丝罩,淡墨苔晕青。念去来、岁月如流,徘徊久,叹息愁思盈。

去去倦寻路程,江陵旧事,何曾再问杨琼。旧曲凄清,敛愁黛、与谁听?樽前故人如在,想念我、最关情。何须渭城,歌声未尽处,先泪零。

【拼音版】

《绮寮怨》qǐ liáo yuàn。

上马人扶残醉,晓风吹未醒。
(shàng mǎ rén fú cán zuì , xiǎo fēng chuī wèi xǐng 。)

映水曲、翠瓦朱檐,垂杨里、乍见津亭。
(yìng shuǐ qū 、 cuì wǎ zhū yán , chuí yáng lǐ 、 zhà jiàn jīn tíng 。)

当时曾题败壁,蛛丝罩,淡墨苔晕青。
(dāng shí céng tí bài bì , zhū sī zhào , dàn mò tái yùn qīng 。)

念去来、岁月如流,徘徊久,叹息愁思盈。
(niàn qù lái 、 suì yuè rú liú , pái huái jiǔ , tàn xī chóu sī yíng 。)

去去倦寻路程,江陵旧事,何曾再问杨琼。
(qù qù juàn xún lù chéng , jiāng líng jiù shì , hé céng zài wèn yáng qióng 。)

旧曲凄清,敛愁黛、与谁听?
(jiù qū qī qīng , liǎn chóu dài 、 yǔ shuí tīng ?)

樽前故人如在,想念我、最关情。
(zūn qián gù rén rú zài , xiǎng niàn wǒ 、 zuì guān qíng 。)

何须渭城,歌声未尽处,先泪零。
(hé xū wèi chéng , gē shēng wèi jìn chù , xiān lèi líng 。)

继续阅读“104《绮寮怨》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词”

103《夜飞鹊·别情》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词

《夜飞鹊·别情》

周邦彦

河桥送人处,良夜何其?斜月远堕余辉。铜盘烛泪已流尽,霏霏凉露沾衣。相将散离会,探风前津鼓,树杪参旗。花骢会意,纵扬鞭、亦自行迟。

迢递路回清野,人语渐无闻,空带愁归。何意重经前地,遗钿不见,斜径都迷。兔葵燕麦,向斜阳、影与人齐。但徘徊班草,欷歔酹酒,极望天西。

【拼音版】

《夜飞鹊·别情》

周邦彦

河桥送人处,良夜何其?斜月远堕余辉。
hé qiáo sòng rén chù , liáng yè hé qí ? xié yuè yuǎn duò yú huī 。

铜盘烛泪已流尽,霏霏凉露沾衣。
tóng pán zhú lèi yǐ liú jìn , fēi fēi liáng lù zhān yī 。

相将散离会,探风前津鼓,树杪参旗。
xiāng jiāng sàn lí huì , tàn fēng qián jīn gǔ , shù miǎo cān qí 。

花骢会意,纵扬鞭、亦自行迟。
huā cōng huì yì , zòng yáng biān 、 yì zì xíng chí 。

迢递路回清野,人语渐无闻,空带愁归。
tiáo dì lù huí qīng yě , rén yǔ jiàn wú wén , kōng dài chóu guī 。

何意重经前地,遗钿不见,斜径都迷。
hé yì chóng jīng qián dì , yí diàn bù jiàn , xié jìng dōu mí 。

兔葵燕麦,向斜阳、影与人齐。
tù kuí yàn mài , xiàng xié yáng 、 yǐng yǔ rén qí 。

但徘徊班草,欷歔酹酒,极望天西。dàn pái huái bān cǎo ,
xī xū lèi jiǔ , jí wàng tiān xī 。

继续阅读“103《夜飞鹊·别情》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词”

101《解语花·上元》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词

《解语花·上元》

周邦彦

风消绛蜡,露浥红莲,花市光相射。桂华流瓦,纤云散、耿耿素娥欲下。衣裳淡雅,看楚女、纤腰一把。箫鼓喧,人影参差,满路飘香麝。

因念都城放夜,望千门如昼,嬉笑游冶。钿车罗帕,相逢处、自有暗尘随马。年光是也,惟只见、旧情衰谢。清漏移,飞盖归来,从舞休歌罢。

【拼音版】

《解语花·上元》
jiě yǔ huā · shàng yuán

周邦彦 zhōu bāng yàn

风消绛蜡,露浥红莲,花市光相射。
fēng xiāo jiàng là , lù yì hóng lián , huā shì guāng xiāng shè 。

桂华流瓦,纤云散、耿耿素娥欲下。
guì huá liú wǎ , xiān yún sàn 、 gěng gěng sù é yù xià 。

衣裳淡雅,看楚女、纤腰一把。
yī shang dàn yǎ , kàn chǔ nǚ 、 xiān yāo yī bǎ 。

箫鼓喧,人影参差,满路飘香麝。
xiāo gǔ xuān , rén yǐng cēn cī , mǎn lù piāo xiāng shè 。

因念都城放夜,望千门如昼,嬉笑游冶。
yīn niàn dū chéng fàng yè , wàng qiān mén rú zhòu , xī xiào yóu yě 。

钿车罗帕,相逢处、自有暗尘随马。
diàn chē luó pà , xiāng féng chù 、 zì yǒu àn chén suí mǎ 。

年光是也,惟只见、旧情衰谢。
nián guāng shì yě , wéi zhǐ jiàn 、 jiù qíng shuāi xiè 。

清漏移,飞盖归来,从舞休歌罢。
qīng lòu yí , fēi gài guī lái , cóng wǔ xiū gē bà 。

继续阅读“101《解语花·上元》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词”

100《六丑·蔷薇谢后作》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词

《六丑·蔷薇谢后作》

周邦彦

正单衣试酒,怅客里、光阴虚掷。愿春暂留,春归如过翼,一去无迹。为问花何在?夜来风雨,葬楚宫倾国。钗钿堕处遗香泽,乱点桃蹊,轻翻柳陌。多情为谁追惜?但蜂媒蝶使,时叩窗槅。

东园岑寂,渐蒙笼暗碧,静绕珍丛底,成叹息。长条故惹行客,似牵衣待话,别情无极。残英小、强簪巾帻,终不似、一朵钗头颤袅,向人欹侧。漂流处、莫趁潮汐,恐断红、尚有相思字,何由见得?

【拼音版】

《六丑·蔷薇谢后作》
liù chǒu · qiáng wēi xiè hòu zuò

周邦彦 zhōu bāng yàn

正单衣试酒,怅客里、光阴虚掷。
zhèng dān yī shì jiǔ , chàng kè lǐ 、 guāng yīn xū zhì 。

愿春暂留,春归如过翼,一去无迹。
yuàn chūn zàn liú , chūn guī rú guò yì , yī qù wú jì 。

为问花何在?夜来风雨,葬楚宫倾国。
wéi wèn huā hé zài ? yè lái fēng yǔ , zàng chǔ gōng qīng guó 。

钗钿堕处遗香泽,乱点桃蹊,轻翻柳陌。
chāi diàn duò chù yí xiāng zé , luàn diǎn táo qī , qīng fān liǔ mò 。

多情为谁追惜?但蜂媒蝶使,时叩窗槅。
duō qíng wèi shuí zhuī xī ? dàn fēng méi dié shǐ , shí kòu chuāng gé 。

东园岑寂,渐蒙笼暗碧,静绕珍丛底,成叹息。
dōng yuán cén jì , jiān méng lóng àn bì , jìng rào zhēn cóng dǐ , chéng tàn xī 。

长条故惹行客,似牵衣待话,别情无极。
cháng tiáo gù rě xíng kè , sì qiān yī dài huà , bié qíng wú jí 。

残英小、强簪巾帻,终不似、一朵钗头颤袅,向人欹侧。
cán yīng xiǎo 、 qiáng zān jīn zé , zhōng bù sì 、 yī duǒ chāi tóu chàn niǎo , xiàng rén qī cè 。

漂流处、莫趁潮汐,恐断红、尚有相思字,何由见得?
piāo liú chù 、 mò chèn cháo xī , kǒng duàn hóng 、 shàng yǒu xiāng sī zì , hé yóu jiàn dé ?

继续阅读“100《六丑·蔷薇谢后作》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词”

099《琐窗寒》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词

《琐窗寒》

周邦彦

暗柳啼鸦,单衣伫立,小帘朱户。桐花半亩,静锁一庭愁雨。洒空阶、夜阑未休,故人剪烛西窗语。似楚江暝宿,风灯零乱,少年羁旅。

迟暮,嬉游处,正店舍无烟,禁城百五。旗亭唤酒,付与高阳俦侣。想东园、桃李自春,小唇秀靥今在否?到归时、定有残英,待客携尊俎。

【拼音版】

《琐窗寒》suǒ chuāng hán

周邦彦 zhōu bāng yàn

暗柳啼鸦,单衣伫立,小帘朱户。
àn liǔ tí yā , dān yī zhù lì , xiǎo lián zhū hù 。

桐花半亩,静锁一庭愁雨。
tóng huā bàn mǔ , jìng suǒ yī tíng chóu yǔ 。

洒空阶、夜阑未休,故人剪烛西窗语。
sǎ kōng jiē 、 yè lán wèi xiū , gù rén jiǎn zhú xī chuāng yǔ 。

似楚江暝宿,风灯零乱,少年羁旅。
sì chǔ jiāng máng sù , fēng dēng líng luàn , shào nián jī lǚ 。

迟暮,嬉游处,正店舍无烟,禁城百五。
chí mù , xī yóu chù , zhèng diàn shè wú yān , jìn chéng bǎi wǔ 。

旗亭唤酒,付与高阳俦侣。
qí tíng huàn jiǔ , fù yǔ gāo yáng chóu lǚ 。

想东园、桃李自春,小唇秀靥今在否?
xiǎng dōng yuán 、 táo lǐ zì chūn , xiǎo chún xiù yè jīn zài fǒu ?

到归时、定有残英,待客携尊俎。
dào guī shí 、 dìng yǒu cán yīng , dài kè xié zūn zǔ 。

继续阅读“099《琐窗寒》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词”

098《风流子》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词

《风流子》

周邦彦

新绿小池塘,风帘动、碎影舞斜阳。羡金屋去来,旧时巢燕;土花缭绕,前度莓墙。绣阁里、凤帏深几许?听得理丝簧。欲说还休,虑乖芳信;未歌先噎,愁近清觞。

遥知新妆了,开朱户、应自待月西厢。最苦梦魂,今宵不到伊行。问甚时说与,佳音密耗,寄将秦镜,偷换韩香?天便教人,霎时厮见何妨?

【拼音版】

《风流子》 fēng liú zi

周邦彦 zhōu bāng yàn

新绿小池塘,风帘动、碎影舞斜阳。
xīn lǜ xiǎo chí táng , fēng lián dòng 、 suì yǐng wǔ xié yáng 。

羡金屋去来,旧时巢燕;土花缭绕,前度莓墙。
xiàn jīn wū qù lái , jiù shí cháo yàn ; tǔ huā liáo rào , qián dù méi qiáng 。

绣阁里、凤帏深几许?听得理丝簧。
xiù gé lǐ 、 fèng wéi shēn jǐ xǔ ? tīng de lǐ sī huáng 。

欲说还休,虑乖芳信;未歌先噎,愁近清觞。
yù shuō hái xiū , lǜ guāi fāng xìn ; wèi gē xiān yē , chóu jìn qīng shāng 。

遥知新妆了,开朱户、应自待月西厢。
yáo zhī xīn zhuāng le , kāi zhū hù 、 yīng zì dài yuè xī xiāng 。

最苦梦魂,今宵不到伊行。
zuì kǔ mèng hún , jīn xiāo bù dào yī xíng 。

问甚时说与,佳音密耗,寄将秦镜,偷换韩香?
wèn shèn shí shuō yǔ , jiā yīn mì hào , jì jiāng qín jìng , tōu huàn hán xiāng ?

天便教人,霎时厮见何妨?
tiān biàn jiào rén , shà shí sī jiàn hé fáng ?

继续阅读“098《风流子》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词”

097《瑞龙吟》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词

《瑞龙吟》

周邦彦

章台路,还见褪粉梅梢,试花桃树。愔愔坊陌人家,定巢燕子,归来旧处。

黯凝伫,因念个人痴小,乍窥门户。侵晨浅约宫黄,障风映袖,盈盈笑语。

前度刘郎重到,访邻寻里,同时歌舞,惟有旧家秋娘,声价如故。吟笺赋笔,犹记燕台句。知谁伴,名园露饮,东城闲步?事与孤鸿去,探春尽是、伤离意绪。官柳低金缕,归骑晚,纤纤池塘飞雨。断肠院落,一帘风絮。

【拼音版】

《瑞龙吟》ruì lóng yín

周邦彦 zhōu bāng yàn

章台路,还见褪粉梅梢,试花桃树。
zhāng tái lù , hái jiàn tùn fěn méi shāo , shì huā táo shù 。

愔愔坊陌人家,定巢燕子,归来旧处。
yīn yīn fāng mò rén jiā , dìng cháo yàn zi , guī lái jiù chù 。

黯凝伫,因念个人痴小,乍窥门户。
àn níng zhù , yīn niàn gè rén chī xiǎo , zhà kuī mén hù 。

侵晨浅约宫黄,障风映袖,盈盈笑语。
qīn chén qiǎn yuē gōng huáng , zhàng fēng yìng xiù , yíng yíng xiào yǔ 。

前度刘郎重到,访邻寻里,同时歌舞,
qián dù liú láng chóng dào , fǎng lín xún lǐ , tóng shí gē wǔ ,

惟有旧家秋娘,声价如故。
wéi yǒu jiù jiā qiū niáng , shēng jià rú gù 。

吟笺赋笔,犹记燕台句。
yín jiān fù bǐ , yóu jì yàn tái jù 。

知谁伴,名园露饮,东城闲步?
zhī shuí bàn , míng yuán lù yǐn , dōng chéng xián bù ?

事与孤鸿去,探春尽是、伤离意绪。
shì yǔ gū hóng qù , tàn chūn jìn shì 、 shāng lí yì xù 。

官柳低金缕,归骑晚,纤纤池塘飞雨。
guān liǔ dī jīn lǚ , guī qí wǎn , xiān xiān chí táng fēi yǔ 。

断肠院落,一帘风絮。
duàn cháng yuàn luò , yī lián fēng xù 。

继续阅读“097《瑞龙吟》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词”

096《花犯·咏梅》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词

《花犯·咏梅》

周邦彦

粉墙低,梅花照眼,依然旧风味。露痕轻缀,疑净洗铅华,无限佳丽。去年胜赏曾孤倚,冰盘同燕喜。更可惜、雪中高树,香篝熏素被。

今年对花更匆匆,相逢似有恨,依依愁悴。吟望久,青苔上、旋看飞坠。相将见、脆圆荐酒,人正在、空江烟浪里。但梦想、一枝潇洒,黄昏斜照水。

【拼音版】

《花犯·咏梅》huā fàn · yǒng méi

周邦彦 zhōu bāng yàn

粉墙低,梅花照眼,依然旧风味。
fěn qiáng dī , méi huā zhào yǎn , yī rán jiù fēng wèi 。

露痕轻缀,疑净洗铅华,无限佳丽。
lù hén qīng zhuì , yí jìng xǐ qiān huá , wú xiàn jiā lì 。

去年胜赏曾孤倚,冰盘同燕喜。
qù nián shèng shǎng céng gū yǐ , bīng pán tóng yàn xǐ 。

更可惜、雪中高树,香篝熏素被。
gèng kě xī 、 xuě zhōng gāo shù , xiāng gòu xūn sù bèi 。

今年对花更匆匆,相逢似有恨,依依愁悴。
jīn nián duì huā gèng cōng cōng , xiāng féng sì yǒu hèn , yī yī chóu cuì 。

吟望久,青苔上、旋看飞坠。
yín wàng jiǔ , qīng tái shàng 、 xuán kàn fēi zhuì 。

相将见、脆圆荐酒,人正在、空江烟浪里。
xiāng jiāng jiàn 、 cuì yuán jiàn jiǔ , rén zhèng zài 、 kōng jiāng yān làng lǐ 。

但梦想、一枝潇洒,黄昏斜照水。
dàn mèng xiǎng 、 yī zhī xiāo sǎ , huáng hūn xié zhào shuǐ 。

继续阅读“096《花犯·咏梅》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词”

095《兰陵王·柳》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词

《兰陵王·柳》

周邦彦

柳阴直,烟里丝丝弄碧。隋堤上、曾见几番,拂水飘绵送行色。登临望故国,谁识京华倦客?长亭路,年去岁来,应折柔条过千尺。

闲寻旧踪迹,又酒趁哀弦,灯照离席。梨花榆火催寒食。愁一箭风快,半篙波暖,回头迢递便数驿,望人在天北。

凄恻,恨堆积!渐别浦萦回,津堠岑寂。斜阳冉冉春无极。念月榭携手,露桥闻笛。沉思前事,似梦里,泪暗滴。

【拼音版】

《兰陵王·柳》
lán líng wáng · liǔ

周邦彦 zhōu bāng yàn

柳阴直,烟里丝丝弄碧。
liǔ yīn zhí , yān lǐ sī sī nòng bì 。

隋堤上、曾见几番,拂水飘绵送行色。
suí dī shàng 、 céng jiàn jǐ fān , fú shuǐ piāo mián sòng xíng sè 。

登临望故国,谁识京华倦客?
dēng lín wàng gù guó , shuí shí jīng huá juàn kè ?

长亭路,年去岁来,应折柔条过千尺。
cháng tíng lù , nián qù suì lái , yīng zhé róu tiáo guò qiān chǐ 。

闲寻旧踪迹,又酒趁哀弦,灯照离席。
xián xún jiù zōng jī , yòu jiǔ chèn āi xián , dēng zhào lí xí 。

梨花榆火催寒食。
lí huā yú huǒ cuī hán shí 。

愁一箭风快,半篙波暖,回头迢递便数驿,望人在天北。
chóu yī jiàn fēng kuài , bàn gāo bō nuǎn , huí tóu tiáo dì biàn shù yì , wàng rén zài tiān běi 。

凄恻,恨堆积!
qī cè , hèn duī jī !

渐别浦萦回,津堠岑寂。
jiān bié pǔ yíng huí , jīn hòu cén jì 。

斜阳冉冉春无极。
xié yáng rǎn rǎn chūn wú jí 。

念月榭携手,露桥闻笛。
niàn yuè xiè xié shǒu , lù qiáo wén dí 。

沉思前事,似梦里,泪暗滴。
chén sī qián shì , sì mèng lǐ , lèi àn dī 。

继续阅读“095《兰陵王·柳》周邦彦-宋词三百首-拼音版《中国诗词大会》古诗词”